Social

 

Politica etică1. Furnizorul va fi dedicat comportamentului etic şi respectării drepturilor omului în spiritul standardelor soclaie şl etice recunoscute internaţional, de ex. SA8000.
2. In plus. Furnizorul monitorizează performanţele etice ale furnizorilor şi contractanţilor săi şi este pregătit să ia măsuri imediate şi aprofundate în cazurile în care performanţele etice ale furnizorilor şi contractanţilor săi sunt puse sub semnul întrebării.

3. Furnizorul declară şi garantează că în procesul de proiectare, fabricaţie, livrare şi în cadrul întregului lanţ de aprovizionare al produselor se respectă în mod judicios toate legile, regulamentele (inclusiv, dar fără a se limita la legislaţia SUA şi regulamentele UE), directivele şi reglementările naţionale şi internaţionale.

4. Furnizorul este de acord să nu utilizeze exploatarea prin muncă a copiilor în procesul de proiectare, fabricaţie şi livrare. Termenul „copil” se referă la o persoană cu vârsta sub vârsta minimă de muncă stipulată în SA8000 sau sub vârsta minimă legală locală pentru încheierea unui contract de muncă sau sub vârsta de finalizare a studiilor obligatorii, oricare din acestea trei este mai ridicată. De asemenea. Furnizorul care angajează persoane tinere care nu se încadrează în definiţia termenului de „copii” este de acord să se conformeze oricăror legi aplicabile pentru protecţia unor astfel de persoane.

5. Furnizorul este de acord să angajeze numai persoane a căror prezenţă este voluntară. Furnizorul este de acord să nu utilizeze niciun fel de muncă forţată sau de tip involuntar, fie muncă prestată în stare de încarcerare, muncă prestată în contul datoriilor, muncă prestată în baza unui contract de ucenicie sau de alt fel.

6. Furnizorul este de acord să trateze fiecare angajat cu demnitate şi respect şi să nu utilizeze pedepse corporale, ameninţări cu violenţa sau alte forme de hărţuire sau abuz fizic, sexual, psihologic sau verbal.

7. Furnizorul este de acord să nu discrimineze în cadrul practicilor de angajare şi de muncă, inclusiv salariul, beneficiile, promovarea, disciplina, încetarea contractului sau pensionarea, pe bază de rasă, religie, vârstă, naţionalitate, origine etnică sau socială, orientare sexuală, sex, opinie politică sau handicap.

8. Furnizorul recunoaşte că salariile sunt esenţiale pentru a satisface necesităţile de bază ale angajaţilor. Furnizorul este de acord să se conformeze, ca standard minim, tuturor legilor aplicabile privind salariul şi orele de muncă, inclusiv salariul minim, orele suplimentare, numărul maxim de ove, nivelurile de remunerare pentru munca în acord şi alte elemente de compensare şi să ofere beneficiile obligatorii din punct de vedere legal. Dacă legile locale nu prevăd plata orelor suplimentare. Furnizorul este de acord să plătească cel puţin salariul normal pentru munca suplimentară. Cu excepţia circumstanţelor extraordinare de activitate, Furnizorul nu va pretinde angajaţilor să lucreze mai mult de (a) 48 de ore pe săptămână şi 12 ore suplimentare sau (b) limitele orelor normale şi suplimentare permise de legislaţia locală sau, acolo unde legislaţia locală nu limitează orele de muncă, săptămâna lucrătoare normală dintr-o astfel de ţară plus 12 ore suplimentare, oricare dintre aceste limite este mai mică. în plus, cu excepţia circumstanţelor extraordinare de activitate, angajaţii vor avea dreptul la cel puţin o zi liberă la fiecare perioadă de şapte zile. Furnizorul este de acord că, acolo unde standardele locale din domeniu sunt mai ridicate decât cerinţele legale aplicabile, va respecta standardele mai ridicate.

9. Furnizorul este de acord să ofere angajaţilor un loc de muncă sigur şi sănătos în conformitate cu legile aplicabile, asigurând, ca standard minim, acces rezonabil la apă potabilă şi instalaţii sanitare, siguranţă împotriva incendiilor şi iluminare şi ventilare corespunzătoare. De asemenea. Furnizorul este de acord să asigure faptul că aceleaşi standarde de sănătate şi siguranţă se aplică în orice locuinţe pe care le oferă angajaţilor.

10. Furnizorul este de acord să respecte drepturile angajaţilor de asociere, organizare şi negociere colectivă într-un mod legal şi paşnic, fără sancţiuni sau imixtiune, în conformitate cu legile aplicabile.

11. Furnizorul este de acord să ofere Amer Sports toate informaţiile pe care Amer Sports le poate solicita despre instalaţiile şi condiţiile utilizate în procesul de proiectare, fabricaţie şi livrare.

12. Furnizorul este de acord că Amer Sports şi agenţii săi desemnaţi (inclusiv terţi) se pot angaja în activităţi de monitorizare pentru a confirma conformitatea cu acest angajament privind comportamentul etic, inclusiv inspecţii neanunţate la punctul de lucru privind procesul de proiectare, fabricaţie şi livrare şi ale locuinţelor oferite de angajator, astfel de inspecţii urmând să includă examinări ale registrelor şi ale evidenţelor referitoare la probleme legate de contractul de muncă şi interviuri individuale cu angajaţii. Furnizorul este de acord să păstreze la punctul de lucru toată documentaţia necesară pentm a demonstra conformitatea cu această politică.

13. Furnizorul este de acord să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că prevederile acestui angajament privind comportamentul etic sunt comunicate angajaţilor prin publicarea la vedere a unei copii a regulilor etice aplicate Furnizorului sau în alt mod.

14. Toate datele personale colectate sau păstrate de Furnizor vor fi procesate într-un mod echitabil, discret şi legal care protejează viaţa privată a indivizilor.